Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Rijschool Rosanne Kingma

 


 1. Verplichtingen Rijschool

De rijschool zal zorg dragen voor het volgende:

 • De rijlessen worden gegeven door een instructeur die voldoet aan de bepaling van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
 • De rijlessen worden gereden in een moderne en deugdelijke auto die voldoet aan de voertuigeisen van het CBR;
 • De progressie van de leerling zal elke les worden bijgehouden op een RIS-instructiekaart (Rijopleiding in stappen);
 • De afgesproken lestijd van de rijles zal volledig worden benut voor het geven van de rijles, tenzij de leerling hiervan af wenst te wijken. Indien een zodanig onvoorziene omstandigheid zich voordoet (buiten de invloedssfeer van de rijschool), waardoor de volledige lestijd niet aan de rijopleiding kan worden besteed, is de rijschool niet verplicht deze rijlessen aan de leerling terug te betalen of de lestijd te compenseren;
 • De lesauto, als waar een maand voorafgaand aan het examen in is geoefend tijdens de rijlessen, zal beschikbaar zijn voor de tussentijdse toets en het praktijkexamen. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, heeft de leerling recht op één gratis rijles van 90 minuten;
 • Er is een verzekering afgesloten welk in ieder geval een dekking biedt van 1.250.000,- euro, tegen aansprakelijkheid van de verkeersschool, ten aanzien van de leerling;
 • De leerling zal gewezen worden op het feit, dat eventuele medische klachten, van invloed kunnen zijn op de aanvraag van de eigenverklaring;
 • De leerling zal gewezen worden op het feit, dat zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij hier van een melding moet maken bij de rijschoolhouder.

 

 1. Verplichtingen Leerling

De leerling dient zich te houden aan:

 • Tijdens de rijlessen alle aanwijzingen van de instructeur op te volgen met betrekking tot de rijles;
 • Tijdens de rijopleiding een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben (dit geldt ook tijdens de proefles);
 • De afgesproken datum, tijd en locatie voor de geplande rijlessen. De rijschool houdt een wachttijd aan van 15 minuten. Is de leerling binnen die 15 minuten aanwezig op de afgesproken locatie, dan wordt de rijles gegeven minus de wachttijd. Is de leerling binnen die 15 minuten niet aanwezig op de afgesproken locatie, dan vertrekt de instructeur en vervalt de rijles. De kosten zijn voor rekening van de leerling;
 • Bij verhindering minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen. Om een discussie over het tijdig afzeggen te vorkomen dient dit ‘schriftelijk’ te gebeuren via e-mail, WhatsApp of sms. Indien de rijles(sen) niet tijdig worden afgezegd, wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht;
 • Eenmaal ingekochte CBR-examens kunnen niet worden geannuleerd. Het volledige bedrag van het examen, zoals vermeld is op de voorzijde van deze overeenkomst, wordt dan bij de leerling in rekening gebracht;
 • De Rijlessen worden, gedurende de gehele rijopleiding, wekelijks gevolgd, tenzij anders afgesproken met de instructeur;
 • Lessen te blijven volgen, wanneer in overleg met de rijschool een datum voor een praktijkexamen of tussentijdse toets is ingepland. Dit met een minimum van (gemiddeld) 1 rijles per week van 90 minuten. Houdt de leerling zich hier niet aan, dan is de rijschool gemachtigd het examen niet door te laten gaan. Ook hier geldt dat het volledige bedrag van het examen, zoals vermeld is op deze overeenkomst, bij de leerling in rekening gebracht kan worden;
 • Medisch geschikt te zijn om een voortuig te besturen. De leerling is verplicht tijdens de rijlessen geheel vrij te zijn van alcohol, verdovende middelen of (genees)middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Bij (een vermoeden van) gebruik of misbruik hiervan, of welke vorm van tijdelijke ongeschiktheid dan ook, is de instructeur niet verplicht rijlessen te geven. De rijschool is niet verplicht deze rijlessen aan de leerling terug te betalen of de lestijd te compenseren;
 • De kosten voor de rijopleiding tijdig te voldoen aan de rijschool. Hiervan ontvangt de leerling een factuur. Het totaalbedrag (of de eerste termijn bij betaling in termijnen) dient voor aanvang van de rijopleiding te zijn voldaan. In geval van een examen geldt dat eventuele nog openstaande rekeningen, voor aanvang van het examen, moeten zijn voldaan.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • De leerling is niet aansprakelijk voor schade aan de lesauto en aan derden, als gevolg van een botsing, tijdens de rijlessen en examens;
  • De rijschool is verzekerd voor aansprakelijkheid bij schade aan de lesauto, aan derden en aan de leerling. De rijschool beperkt haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot het bedrag, dat de verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis uitkeert.

 

 1. Beëindiging

Bij beëindigen van de lesovereenkomst zal de nog openstaande tegoeden van de rijlessen en/of het examen worden gerestitueerd:

 • Zowel de leerling als de rijschool kunnen de rijopleiding in goed overleg beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er gedurende de rijopleiding geen goede communicatie mogelijk is of wanneer iemand voor een langere periode geen rijlessen meer kan nemen;
 • In geval van misdragingen van de leerling kan de rijschool de rijles, of zelfs de gehele rijopleiding, beëindigen;
 • Bij het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomt komt de korting, behorende bij het lespakket, te vervallen. Het verbruikte lestegoed wordt dan herberekend aan de hand van de losse tarieven.